top of page

เปิดรับลงทะเบียน KTM RAMA5 Beginner Riding Course วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะ KTM RAMA5 Beginner Riding Course วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

ค่าสมัคร : 1,500 บาท/1คน ใช้รถตัวเอง(รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตลอดกิจกรรม)สถานที่ : ลานกิจกรรม MOTO PLAYGROUND (ด้านหลัง Showroom KTM พระราม5)

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่โทร : 098-5841566 (บูม)

กำหนดการ KTM RAMA5 Beginner Riding Course

- 8.30 ลงทะเบียนที่ KTM RAMA 5 Showroom - 9.00 อบรมส่วนทฤษฏีเบื้องต้นเรื่องความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือบนรถ - 9.30 การหาบาลานซ์ / เข็นรถ - 10.00 Riding Position ,การใช้คลัทช์ / ออกตัว อย่างถูกวิธี - 11.00 หลักการเลี้ยวเบื้องต้น การถ่ายน้ำหนัก สายตา - 12.00 พักกลางวัน - 13.00 การใช้เบรก หน้า หลัง หน้า/หลังพร้อมกัน - 14.00 Slalom (การใช้คันเร่ง/ถ่ายน้ำหนัก) - 15.00 Trikhana - 15.45 สรุปเนื้อหา - 16.00 จบการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา - รถส่วนตัว ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เบรก ยาง พร้อมใช้ - ชุดอุปกรณ์ป้องกัน หมวกกันน๊อค ถุงมือ กางเกงขี่รถ หรือกางเกงขายาวผ้าหนา รองเท้าขี่รถ หรือผ้าใบ - ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง เสื้อแขนยาว หมวกแก๊ป - พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งทีมงานก่อนการอบรม หมายเหตุ - ถ้าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอน เช่น ขับขี่หวาดเสียว อันตราย หรืออาจเกิดอุบัติเหตุแก่ตนเอง และผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น ทางผู้ฝึกสอนขอสงวนสิทธ์ยุติการอบรมทุกรณี

____________________________ KTM Rama5 " Focus on your trust "

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts